Utvikling, tilpasning og transport av Finjas produkter skal skje med langsiktighet. Gjennom stadige forbedringer skal vårt arbeid forebygge forurensninger, minske anvendelsen av ikke-fornybare ressurser, bevare det biologiske mangfoldet, og effektivisere ressursbruken.

Miljøarbeid

Utvikling, tilpasning og transport av Finjas produkter skal skje med langsiktighet. Gjennom stadige forbedringer skal vårt arbeid forebygge forurensninger, minske anvendelsen av ikke-fornybare ressurser, bevare det biologiske mangfoldet, og effektivisere ressursbruken.

Les mer om miljøarbeidet i Finjas miljøpolicy.

 

Finjas miljømål

  • Vi skal ha et mål om nullutslipp fra virksomheten til luft, vann og jord.
  • Vi skal optimalisere bruken av miljøvennlige kjemiske produkter i virksomheten.
  • Vi skal fortsette å utvikle produktene våre slik at de slipper ut mindre CO2.
  • Vi skal øke mengden gjenvinnbare restmaterialer fra produksjonen.
  • Vi skal redusere energiforbruket og bare bruke strøm fra fornybare kilder.
  • Vi skal øke bruken av fornybare naturressurser i produksjonen.